PHS番号
例):08011112222 PHS番号をご入力下さい。
生年月日
例):昭和50年5月25日の場合⇒19750525